O NÁS
AKTUALITY

Konference Podzemní stavby Praha 2019

07.09.2018

Ve dnech 3. až 5. června 2019 proběhne 14. ročník mezinárodní konference „Podzemní stavby Praha 2019“ podporované mezinárodní tunelářskou asociací ITA/AITES. Na organizaci konference se opět podílejí zaměstnanci 3G: prof. Matouš Hilar jako předseda vědecké rady, Ing. Martin Srb jako vedoucí sekce 7 a prof. Wulf Schubert jako zahraniční člen vědecké rady. Více informací o konferenci lze nalézt na: https://www.pspraha.cz/

Zabezpečení skalních svahů v Arménii

01.04.2018

Arménie je hornatá země s členitým terénem a drsnými klimatickými poměry, proto je tamní dopravní infrastruktura ohrožována řícením skalních svahů. Spolupracujeme na projektu financovaném světovou bankou, jehož cílem je zhodnocení současné situace, návrh metodologie pro kategorizaci, vyhodnocení rizik, posouzení cen a přínosů navržených ochranných opatření na severovýchodě Arménie.

Ražby tunelu Ejpovice jsou zdárně u konce

20.11.2017

Tunel Ejpovice je součástí III. tranzitního železničního koridoru v ČR, úsek Rokycany – Plzeň. Tunel se skládá ze dvou jednokolejných traťových tunelů délky 4,15 km ražených technologií EPB-TBM spojených osmi propojkami raženými NRTM. Ostění je tvořeno 2 m dlouhými prstenci složenými z 8 betonových segmentů tloušťky 40 cm. Vnitřní průměr tunelů je 8,7 m. Vlaky zde budou jezdit rychlostí 160 km/h, stavebně je tunel připraven na 200 km/h.

Ražba jižní tunelové trouby proběhla od 01/2015 do 06/2016 za 497 dní a ražba severní tunelové trouby od 09/2016 do 10/2017 za 375 dní. V létě 2016 provedl zhotovitel, společnost Metrostav, přesun tunelovacího stroje zpět na pražský portál a jeho repasi. Nyní jsou ukončeny všechny ražby vč. spojovacích chodeb a zbývá výstavba vnitřních konstrukcí a montáž technologie.

Společnost 3G Consulting Engineers se podílela na přípravě projektu, vypracování zadávacích podmínek a na soutěži pro výběr zhotovitele. V současné době poskytuje v průběhu výstavby tunelu technickou pomoc investorovi.

Více o tunelu Ejpovice zde.

Předsednictvo České tunelářské asociace CzTA

15.07.2017

Na valné hromadě CzTA konané 31.5.2017 v hotelu Olšanka v Praze bylo zvoleno nové předsednictvo CzTA na funkční období 2018 – 2020. Členem předsednictva CzTA se stal i náš zaměstnanec prof. Matouš Hilar.

Tunelový komplex Granitztal

01.09.2016

Tunelový komplex Granitztal délky 6,3 km navazuje na tunel Koralm na vysokorychlostní železniční trati zvané Koralmbahn mezi městy Graz a Klagenfurt. Hlavními prvky stavby jsou dva tunely ražené NRTM - Deutsch Grutschen (2,6 km) a Langer Berg (2,9 km). Mezi nimi trať překročí vodní tok Granitzbach uzavřeným tunelovým mostem. Tunelový komplex je tvořen dvěma jednokolejnými troubami s propojkami po 0,5 km.

Ražba probíhá v třetihorních sedimentech (pískovce, jílovce, slepence), částečně v bazaltech a v křídových a permských (částečně zkrasovatělých) vápencích a dolomitech.

V současné době probíhá ražba souběžně na čtyřech čelbách s postupy cca. 10 m za den při záběru 1,7 m.

3G Consulting Engineers Prague zajišťuje roli vedoucího geologa pro investora Rakouské dráhy (ÖBB Infrastruktur AG).

Dokončení ražeb na tunelu Považský Chlmec za přispění 3G

25.08.2016

V srpnu 2016 byla dokončena ražba tunelu Považský Chlmec na obchvatu dálnice D3 kolem Žiliny (SK). Zhotovitel, společnost Hochtief, vyrazil dvě dvoupruhové tunelové trouby o délce 2x 2,2 km v prostředí Podkarpatského flyše v úrovni tunelu tvořeném slepenci a prachovci.

Společnost 3G Consulting Engineers zajišťovala denní geotechnický dohled a řízení ražeb. Hlavním úkolem bylo flexibilně reagovat na zastižené geotechnické podmínky a nastavovat ekonomické zajištění výrubu při zachování přijatelné míry bezpečnosti.

Zhotovitel tak dokázal naplno využít možností, které mu dává zakázka vypsaná podle žluté knihy smluvních podmínek FIDIC.

Více o tunelu Považský Chlmec zde.

Úspěchy v akademické a odborné sféře

21.08.2016

V květnu 2016 doc. Matouš Hilar úspěšně ukončil profesorské řízení a bude při nejbližší příležitosti jmenován profesorem. Na jaře tohoto roku obdržel akademický titul Ph.D. Ing. Martin Srb. V léte získali oprávnění Báňský projektant Ing. Jakub Nosek, Ph.D a doc. Matouš Hilar. Mag. Jiří Zmítko získal autorizaci v oboru geotechnika od České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

Konference Podzemní stavby Praha 2016

30.05.2016

Ve dnech 23. až 25. května 2016 proběhl 13. ročník mezinárodní konference „Podzemní stavby Praha 2016“. Na konferenci bylo zaregistrováno 555 účastníků z 37 zemí. Na organizaci konference se podíleli i zaměstnanci 3G Consulting Engineers: doc. Matouš Hilar jako předseda vědecké rady, Ing. Martin Srb jako vedoucí sekce 7 a člen přípravného výboru a Prof. Wulf Schubert jako zahraniční člen vědecké rady. Ve sborníku konference byly uvedeny 4 příspěvky 3G Consulting Engineers, 3 příspěvky byly prezentovány ústně včetně vyzvané přednášky Prof. Wulfa Schuberta.

Naše společnost byla stříbrným sponzorem konference.

Více informací lze nalézt na stránkách konference Podzemní stavby Praha 2016.

Podílíme se na výstavbě tunelu Koralm

15.11.2015

Tunel Koralm délky 32,8 km bude sloužit pro vysokorychlostní železniční spojení rakouských měst Graz a Klagenfurt. Dvě jednokolejné tunelové trouby jsou raženy převážně plnoprofilovými dvojitými štíty do tvrdých hornin o průměru téměř 10 m se segmentovým ostěním. Traťové tunely jsou propojeny propojkami po 500 m, tunel disponuje nouzovou stanicí délky 900 m uprostřed trasy. Vlaky budou tunelem projíždět rychlostí až 200 km/h.

3G Consulting Engineers má odpovědnost za vyhodnocování inženýrsko-geologických podmínek ražby na části KAT2 pro investora (ÖBB).

Více o tunelu Koralm zde.

Předsednictvo České tunelářské asociace CzTA

04.06.2014

Na valné hromadě CzTA konané 4.6.2014 v hotelu Duo v Praze bylo zvoleno nové předsednictvo CzTA na funkční období 2015 – 2017. Členem předsednictva CzTA se opět stal i náš zaměstnanec doc. Matouš Hilar, který bude mít na starosti odborné semináře, zahraniční kontakty a styk CzTA s Mezinárodní tunelářskou asociací ITA/AITES.

Východoevropská tunelářská konference EETC 2014

29.04.2013

Řecká tunelářská asociace ve spolupráci s Mezinárodní tunelářskou asociací ITA/AITES pořádá 2. Východoevropskou tunelářskou konferenci, která se uskuteční od 28.9. do 1.10.2014 v Aténách. Náš zaměstnanec doc. Matouš Hilar se podílí na přípravě konference jako člen vědecké rady. Více informací o konferenci lze nalézt na: www.eetc2014athens.org

Konference Podzemní stavby Praha 2013

29.04.2013

Ve dnech 22. až 24. dubna 2013 proběhl 12. ročník mezinárodní konference „Podzemní stavby Praha 2013“. Na konferenci bylo zaregistrováno 600 účastníků z 26 zemí. Na organizaci konference se podíleli i zaměstnanci 3G: doc. Matouš Hilar jako předseda vědecké rady, Ing. Martin Srb jako vedoucí sekce 7 a Prof. Wulf Schubert jako zahraniční člen vědecké rady. Ve sborníku konference bylo uvedeno 6 příspěvků 3G, 4 příspěvky 3G byly prezentovány ústně včetně vyzvané přednášky Prof. Wulfa Schuberta.

Naše společnost 3G byla stříbrným sponzorem konference.

Více informací o konferenci lze nalézt na stránkách České tunelářské asociace.

Cena Akademika Quido Záruby

15.10.2012

Náš zaměstnanec RNDr. Tomáš Svoboda obdržel v květnu 2012 cena Akademika Quido Záruby pro mladé inženýrské geology a geotechniky za nejlepší disertační práci v roce 2011 v oborech: Environmentální geotechnika, Geotechnický a inženýrsko-geologický průzkum, Inženýrská geologie, Mechanika hornin, Mechanika zemin, Podzemní stavby, Zakládání staveb za práci „Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu“.


Pozadí webu