O NÁS
AKTUALITY

Jaderná elektrárna Krško (Slovinsko), Jáma pažená podzemními stěnami

15.12.2018

V areálu jedinné slovinské jaderné elektrárny Krško byla v rámci tzv. programu na zvýšení bezpečnosti provozu v prosinci 2018 zahájena stavba druhého zásobníku chladící vody (BB2). Náš klient, Zakládání staveb a.s., je dodavatelem podzemních stěn pažících stavební jámu v těsné blízkosti prvního zásobníku chladící vody. Z druhé strany 12 m hluboké jámy je několik metrů vzdálený břeh řeky Sávy. Jáma je těžena nejprve ve štěrkopískových, hlouběji v siltových říčních sedimentech.

NPP Krsko, Numerický model

NPP Krško leží v seismicky aktivní oblasti. Výpočet vlivu možného zemětřesení byl zpracován dle přání investora podle americké normy RG 1.60 s využitím uměle vytvořených akcelerogramů s maximálním zrychlením (PGA) 0.45g vkládaných do dynamického modulu programu Plaxis.

Společnost 3G Consulting Engineers dodávala společně s experty z University Karlovy statický posudek podzemních stěn, vč. zhodnocení vlivu zemětřesení.

Nejdelší železniční tunel v ČR uveden do provozu

07.12.2018

Výstavba nejdelšího železničního tunelu v České republice byla dokončena. První vlak projel jižní tunelovou troubou délky 4150 m dne  15.11.2018. Přibližně o měsíc později byl tunel Ejpovice zprovozněn na obou kolejích, čímž se podařilo zkrátit jízdu z Prahy do Plzně o 6 km a 9 minut. Podrobnosti o tunelu a jeho výstavbě jsou k dispozici zde

Foto-zahajeni-provozu

Společnost 3G Consulting Engineers se podílela na přípravě projektu, vypracování zadávacích podmínek a na soutěži pro výběr zhotovitele. V průběhu výstavby poskytovala investorovi technickou pomoc.

Konference Podzemní stavby Praha 2019

07.09.2018

Ve dnech 3. až 5. června 2019 proběhne 14. ročník mezinárodní konference „Podzemní stavby Praha 2019“ podporované mezinárodní tunelářskou asociací ITA/AITES. Na organizaci konference se opět podílejí zaměstnanci 3G: prof. Matouš Hilar jako předseda vědecké rady, Ing. Martin Srb jako vedoucí sekce 7 a prof. Wulf Schubert jako zahraniční člen vědecké rady.

Foto-Konference-Hilar

Více informací o konferenci lze nalézt na www.pspraha.cz.

Zabezpečení skalních svahů v Arménii

01.04.2018

Arménie je hornatá země s členitým terénem a drsnými klimatickými poměry, proto je tamní dopravní infrastruktura ohrožována řícením skalních svahů. Spolupracujeme na projektu financovaném světovou bankou, jehož cílem je zhodnocení současné situace, návrh metodologie pro kategorizaci, vyhodnocení rizik, posouzení cen a přínosů navržených ochranných opatření na severovýchodě Arménie.

Ražby tunelu Ejpovice jsou zdárně u konce

20.11.2017

Tunel Ejpovice je součástí III. tranzitního železničního koridoru v ČR, úsek Rokycany – Plzeň. Tunel se skládá ze dvou jednokolejných traťových tunelů délky 4,15 km ražených technologií EPB-TBM spojených osmi propojkami raženými NRTM. Ostění je tvořeno 2 m dlouhými prstenci složenými z 8 betonových segmentů tloušťky 40 cm. Vnitřní průměr tunelů je 8,7 m. Vlaky zde budou jezdit rychlostí 160 km/h, stavebně je tunel připraven na 200 km/h.

Foto-tunel-Ejpovice

Ražba jižní tunelové trouby proběhla od 01/2015 do 06/2016 za 497 dní a ražba severní tunelové trouby od 09/2016 do 10/2017 za 375 dní. V létě 2016 provedl zhotovitel, společnost Metrostav, přesun tunelovacího stroje zpět na pražský portál a jeho repasi. Nyní jsou ukončeny všechny ražby vč. spojovacích chodeb a zbývá výstavba vnitřních konstrukcí a montáž technologie.

Společnost 3G Consulting Engineers se podílela na přípravě projektu, vypracování zadávacích podmínek a na soutěži pro výběr zhotovitele. V současné době poskytuje v průběhu výstavby tunelu technickou pomoc investorovi.

Více o tunelu Ejpovice zde.

Předsednictvo České tunelářské asociace CzTA

15.07.2017

Na valné hromadě CzTA konané 31.5.2017 v hotelu Olšanka v Praze bylo zvoleno nové předsednictvo CzTA na funkční období 2018 – 2020. Členem předsednictva CzTA se stal i náš zaměstnanec prof. Matouš Hilar.

Tunelový komplex Granitztal

01.09.2016

Tunelový komplex Granitztal délky 6,3 km navazuje na tunel Koralm na vysokorychlostní železniční trati zvané Koralmbahn mezi městy Graz a Klagenfurt. Hlavními prvky stavby jsou dva tunely ražené NRTM - Deutsch Grutschen (2,6 km) a Langer Berg (2,9 km). Mezi nimi trať překročí vodní tok Granitzbach uzavřeným tunelovým mostem. Tunelový komplex je tvořen dvěma jednokolejnými troubami s propojkami po 0,5 km.

Granitztal

Ražba probíhá v třetihorních sedimentech (pískovce, jílovce, slepence), částečně v bazaltech a v křídových a permských (částečně zkrasovatělých) vápencích a dolomitech.

V současné době probíhá ražba souběžně na čtyřech čelbách s postupy cca. 10 m za den při záběru 1,7 m.

3G Consulting Engineers Prague zajišťuje roli vedoucího geologa pro investora Rakouské dráhy (ÖBB Infrastruktur AG).

Dokončení ražeb na tunelu Považský Chlmec za přispění 3G

25.08.2016

V srpnu 2016 byla dokončena ražba tunelu Považský Chlmec na obchvatu dálnice D3 kolem Žiliny (SK). Zhotovitel, společnost Hochtief, vyrazil dvě dvoupruhové tunelové trouby o délce 2x 2,2 km v prostředí Podkarpatského flyše v úrovni tunelu tvořeném slepenci a prachovci.

Foto-Povazsky-Chlmec

Společnost 3G Consulting Engineers zajišťovala denní geotechnický dohled a řízení ražeb. Hlavním úkolem bylo flexibilně reagovat na zastižené geotechnické podmínky a nastavovat ekonomické zajištění výrubu při zachování přijatelné míry bezpečnosti.

Zhotovitel tak dokázal naplno využít možností, které mu dává zakázka vypsaná podle žluté knihy smluvních podmínek FIDIC.

Více o tunelu Považský Chlmec zde.

Úspěchy v akademické a odborné sféře

21.08.2016

V květnu 2016 doc. Matouš Hilar úspěšně ukončil profesorské řízení a bude při nejbližší příležitosti jmenován profesorem. Na jaře tohoto roku obdržel akademický titul Ph.D. Ing. Martin Srb. V léte získali oprávnění Báňský projektant Ing. Jakub Nosek, Ph.D a doc. Matouš Hilar. Mag. Jiří Zmítko získal autorizaci v oboru geotechnika od České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

Konference Podzemní stavby Praha 2016

30.05.2016

Ve dnech 23. až 25. května 2016 proběhl 13. ročník mezinárodní konference „Podzemní stavby Praha 2016“. Na konferenci bylo zaregistrováno 555 účastníků z 37 zemí. Na organizaci konference se podíleli i zaměstnanci 3G Consulting Engineers: doc. Matouš Hilar jako předseda vědecké rady, Ing. Martin Srb jako vedoucí sekce 7 a člen přípravného výboru a Prof. Wulf Schubert jako zahraniční člen vědecké rady. Ve sborníku konference byly uvedeny 4 příspěvky 3G Consulting Engineers, 3 příspěvky byly prezentovány ústně včetně vyzvané přednášky Prof. Wulfa Schuberta.

Naše společnost byla stříbrným sponzorem konference.

Více informací lze nalézt na stránkách konference Podzemní stavby Praha 2016.

Podílíme se na výstavbě tunelu Koralm

15.11.2015

Tunel Koralm délky 32,8 km bude sloužit pro vysokorychlostní železniční spojení rakouských měst Graz a Klagenfurt. Dvě jednokolejné tunelové trouby jsou raženy převážně plnoprofilovými dvojitými štíty do tvrdých hornin o průměru téměř 10 m se segmentovým ostěním. Traťové tunely jsou propojeny propojkami po 500 m, tunel disponuje nouzovou stanicí délky 900 m uprostřed trasy. Vlaky budou tunelem projíždět rychlostí až 200 km/h.

3G Consulting Engineers má odpovědnost za vyhodnocování inženýrsko-geologických podmínek ražby na části KAT2 pro investora (ÖBB).

Více o tunelu Koralm zde.


Pozadí webu